က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနရုုံး (HEALTH DEPARTMENT) 

( 1 ) – State Head
• Phone: (070) 21455
• Address: HAKHA, CHIN.( 2 ) – State Head
• Phone: (070) 21027
• Address: HAKHA, CHIN.

( 3 ) – State Medical Officer
• Phone: (070) 21020
• Address: HAKHA, CHIN.

( 4 ) – T/S Medical Officer
• Phone: (070) 21021
• Address: HAKHA, CHIN.

( 5 ) – T/S Medical Officer (Res.)
• Phone: (070) 21051
• Address: HAKHA, CHIN.

( 6 ) – School
• Phone: (070) 21069
• Address: HAKHA, CHIN.

Posted in Gov offices

Related Listings

Write a review

You must be logged in to post a comment.