ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္စဥ္တြင္ ျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း

ဒီမိုကေရစီ ဆုိတာ ျပည္သူလူထုက အုပ္ခ်ုပ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္မွာ ျပည္သူေတြရဲ့ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈက အေရးႀကီးပါတယ္။
ျပည္သူေတြ ဒီမုိကေရစီစနစ္မွာ ဘယ္လုိမ်ိဳးပူးေပါင္းပါဝင္လုိ႔ရပါသလဲ……
ေရြးေကာက္ပဲြေတြမွာ မဲေပးခြင့္ရွိ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြ မဲေပးျခင္း။ (ကိုယ္တုိင္ဝင္ေရာက္ ကိုယ္စားျပဳ အေရြးခ်ယ္ခံျခင္း)
မိမိတုိ႔ ပါတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝုိင္း ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ မွာျပဳလုပ္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ပါဝင္ျခင္း။
သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဥပဒေတြ လိုက္နာျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားေကာင္းပီသျခင္း။ အခြန္္ေပးေဆာင္ျခင္း။ စသည္တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးတာကေတာ့ ျပည္သူျပည္သားေတြဟာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ပါတ္သက္တဲ့ ဗဟုသုတေတြကို နားလည္သိရွိထားဖုိ႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။

(Source: https://www.facebook.com/hornbillhbo/) .

Slået op af Hornbill OrganizationMandag den 2. november 2015

Posted in Organisations

Related Listings

Write a review