Household members:

  1. Pau Ngo Khup (Pasal)
  2. Man Huai Mang (Fanu)
  3. Niang Lam Kim (Fanu)

Posted in People

Write a review